venska författningssamling

Svenska författningssamling

Redan konung Carl XIV Johan månade om ångbåtstrafiken i Sverige.


Svenska föfattningssamling No. 17, 1837

 

 

 

1837.

Swensk

No. 17.

 

Författnings-Samling

 

(Uppläses från predikstolen)

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse
angående wissa föreskrifter för Ångfartyg, som begagnas för
fortskaffande av resande;
Gifwen Stockholms Slott den 28 april 1837

Wi CARL JOHAN, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Götes och Wendes konung, göre weterligt: det Wi, för att, å ena sidan, trygga allmänheten emot olyckshändelser genom ångbåtsfarten, och, å den andra, icke genom allt för beswärliga controller och försigtighetsmått hindra en ytterligare tillwäxt af detta nyttiga communikations-medel, funnit för godt att i afseende på Ångfartyg, som föra passagerare, tills widare i Nåder förordna:
  1:o Att, ifrån och med nästa år Ångfartyg, som föra passagerare,skola hwarje år, innan farten begynnes, i den hamn, der fartyget är liggande, undergå besigtning till så wäl skråf, tackling och utredning, som machineri, af sakunnige män, som dertill warda förordnade, i Stockholm af Wårt ÖverStåthållare-Embete, och i landsorterna af Wår Befallningshafwande eller Magistrat i den stad, hwarifrån första resan anträdes; börande den kostnad, som för besigtningen kan äga rum, af ägaren godtgöres, och bewis öfwer werkställd besigtning åtfölja fartyget;
  2:o Att, om wid sådan besigtning utrönes och intygas, att Ånfartyg i ett eller annat afseende är bristfälligt, att fara under begagnande kan uppstå, ÖverStåthållare-Embetet i Stockholm, och Wår Befallningshafwande eller Magistrat i den stad, hwarest Ångfartyget befinnes, bör låta inställa samma fartygs resor till dess de anmärkta bristerna blifwit botade:
  3:o Att, om, under fortsättningen af Ångfartygsresor för året, annledning skulle uppstå att befara wådliga bristfälligheter, det må bero af, ÖverStåthållare-Embetet i Stockholm, samt af Wår Befallningshafwande eller Magistrat i den stad, der Ångfartyg är för tillfället liggande, att widtaga de åtgärder, 1:sta och 2:dra punkterna innehålla;
  4:o Att, då tvenne Ångfartyg möta hwarandra, bägge skola wika åt Styrbord, samt att Ångfartyg alltid skall wika för seglande fartyg; och
  5:o Att föreskrifterna i 3:dje och 4:de punkterna skola genast efter kungörandet winna tillämpning. Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsammeligen att efterrätta. Till yttermera wisso hawfe Wi detta med Egen hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott den 28 April 1837.

CARL JOHAN

(L. S.)

C. D. Skogman