Ketch Concordia

Galeasen Concordia

Galeasen Concordia förtöjd i Karlshamn
Galeasen Concordia besöker Karlshamn. Hon byggdes i Saxemara i Blekinge.

Galeas Concordia and Hjorten förtöjda i Karlshamn
Galeasen Concordia är förtöjd i Karlshamn och Galliot Hjorten syns i bakgrunden.