Sailing ships

Segelfartyg, vanliga varianter

Bark

Bark
Segelfartyg med minst tre master och riggat så att alla masterna har råsegel utom den aktersta, som har gaffelsegel. Tremastade barkskepp har varit den vanligaste typen, men många fyrmastade och även femmastade har funnits. De fyrmastade barkskeppen var de mest ekonomiska för oceansjöfart.

Brigg

Brigg
Tvåmastat handelsfartyg rigga med råtackling på båda masterna. Briggen manövrerade väl i trånga vatten och passade bra för hamnar som saknade bogserbåtar. Råseglen krävde emelllertid ganska stor besättning varför briggen blev olönsam och kom därför snart ut bruk. De flesta hade tagits ur bruk före första världskriget.

Brigantine

Brigantin
Råsegelskonare, det vill säga, ett fartyg med full råsegeltackling på fockmasten och gaffelsegel och toppsegel på stormasten och i förekommande fall även på mesanmasten.

Full rigged ship

Fullriggare
Ett segelfartyg med minst tre master och råsegel på alla masterna. Fullriggare har av ålder setts som det förnämsta av alla segelfartyg. Typen framkom i början av 1600-talet och blev snabbt internationell, så att alla större skepp, både handels- och örlogsfartyg blev fullriggade.

Galeas

Galeas
Segelfartyg eller yacht med två master av vilka den längre, stormasten, är placerad för om den kortare, mesanmasten. Galeasen skiljer sig från yawlen genom att mesanmastens akterkant träffar däck för om vattenlinjens akterända. Galeasen är i sin nutida form en Ketch.

Clipper

Klipper Klipperskepp
Välbyggda snabbseglande segelfartyg med råsegelrigg som användes flitigt under 1800-talet. När Suezkanalen blev klar att användas blev de utkonkurerade av ångbåtar som fick en mycket kortare restid till fjärran östern.

Cutter

Kutter
Kutter betecknar ursprungligen en enmastad yacht, riggad med gaffelstorsegel, toppsegel, stagfock och klyvare. Moderna bermudasriggade yachter med fock och klyvare benämnas numera även Kutter.
I västsvenskt språkbruk har av gammalt även de rakstävade engelska lots- och fiskebåtstyperna med häck benämnts kuttrar, oavsett riggtyp.

Schooner Skonare
Segelfartyg med två eller flera ungefär lika höga master. På tvåmastade Skonare är aktermasten högst. Skonert: tvåmastad Skonare, gaffelsegelriggad på aktermasten och råsegelriggad på förmasten, även kallad råsegelskonare.

Slup Slup
Båt riggad med en mast med storsegel av godtycklig form och ett försegel, stagfocken. Slup kan även beteckna en öppen, mindre båt, avsedd för rodd och segling. Slup kallas även mindre segelfartyg med en mast, stång och klyvarbom. För länge sedan hade slupen ett råsegel som toppsegel.

Stay sail schooner Stagsegelskonare
Relativt modern rigg för skonertriggade yachter konstruerad i Amerika på 1930-tatet. Utmärkande för Stagsegelrigg är att den saknar gafflel och även gaffelstorsegel om yachten är tremastad. Seglen mellan masterna är uteslutande stagsegel.
Top sail schooner Toppsegelskonare
Skonare med gaffelstorsegel och gaffelfock samt även ett råsegel på fockmasten ovan gaffelfocken.
Yawl Yawl
Segelfartyg eller båt med två master, varav den förliga, stormasten, är högst och den aktra, mesanmasten, väsentligt lägre och placerad så, att förlängningen av dess akterkant skär vattenlinjen akter om vattenlinjens akterända. En äldre definition angav, att mesanmasten på en Yawl skulle vara placerad akter om hjärtstocken i däck medan en Galeas hade mesanmasten placerad för om hjärtstocken. Såväl Yawl som Galeas kan vara Bermudasriggade. Mesanseglet på denna båttyp kallades för Apa.